רועי שרעבי בקריאה לראשי אגודות הספורט בעיר

ארז שרווינטר

ארז שרווינטר

בעלים, מנכ"ל ועיתונאי בקבוצת ניוז
רועי שרעבי

משרד התרבות והספורט מפרסם טיוטת תיקון למבחני חלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות לפי חוק יסודות התקציב.מחזיק תיק הספורט בעיריית רחובות רועי שרעבי קורא לאגודות להבטיח את המענקים לשנת 2021.

השרה מירי רגב יזמה זאת במטרה למנוע פגיעה בגופי הספורט הנתמכים כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה ולמנוע פגיעה בחלוקת כספי תמיכות בשנת התמיכה 2021. כחלק מההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה במדינת ישראל ובעולם, נקבעו, בין היתר, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020 . [להלן – התקנות] התקנות הגבילו באופן משמעותי את הפעילות במרחב הציבורי ואת חופש התנועה של אזרחי ותושבי המדינה. משכך, נפגעה פעילות הספורט המבוצעת על ידי הגופים הנתמכים בשנת 2020, אשר על פיה, בהתאם למבחני התמיכה המפורטים בנספח א', נקבע היקף התמיכה בשנת 2021 . מטרת תיקון זה למנוע פגיעה בגופי הספורט הנתמכים כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה ולמנוע פגיעה בחלוקת כספי תמיכות בשנת התמיכה 2021.

"גוף נתמך" –    מוסד או מוסד ציבור כמשמעותם מונחים אלה במבחני התמיכה העיקריים, ובלבד שהגיש בקשת תמיכה ל-2021 שעומדת בהוראות הנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור , הוראות שר האוצר לעניין הגשת בקשות לתמיכה בגופי ספורט ולדיון בהן לפי חוק להסדר ההימורים בספורט  (להלן – הוראות מיוחדות) או בהתאם להוראת תכ"ם בדבר תמיכה בגופים אחרים (להלן – הוראת התכ"ם);
"הפעילות הנתמכת" –    כהגדרתה במבחן התמיכה העיקרי;
"ועדת התמיכות" –     וועדת התמיכות בתחום הספורט במשרד;
"מבחן התמיכה העיקרי" –    מבחני התמיכה המפורטים בנספח א';
"שנת הערכה" –    כהגדרתה במבחן התמיכה העיקרי.

במקרה של סתירה בין האמור בתיקון זה ובין האמור במבחני התמיכה העיקריים יקבע האמור בתיקון זה.  על אף האמור במבחני התמיכה העיקריים, בשנת התמיכה 2021, נתוני שנת הערכה לתמיכה  בגוף בשנת התמיכה 2020, ישמשו לצורך חישוב זכאות ושיעור התמיכה של הגוף לשנת התמיכה 2021.

על גוף חדש יחולו הוראות אלו:
א.    בדיקת הזכאות לתמיכה של גוף  חדש, תיעשה על פי מבחן התמיכה  העיקרי שעל פיו הוגשה;
ב.    הזכאות לתמיכה של גוף חדש בשנת התמיכה 2021 ושיעורה, תיקבע בהתאם לנתוני שנת הערכה לתמיכה של הגוף בשנת התמיכה 2020 ובהתאם לאמות המידה שנקבעו במבחן התמיכה העיקרי;
בסעיף זה,  "גוף חדש" –  מוסד או מוסד ציבור שהגיש בקשה לתמיכה ב-2021 על פי מבחן תמיכה, אשר לא נתמך מכוחו בשנת התמיכה 2020.

רועי שרעבי, מחזיק תיק הספורט עיריית רחובות: "מעורבות אגודות הספורט הינה חשובה על מנת להבטיח את כספי התמיכה מהמדינה בשנת 2021. אגודות הספורט הן הגורם המוביל לצד הרשות המקומית בכל נושא הספורט התחרותי ואני, כמחזיק תיק, רואה חשיבות גדולה בתמיכה באגודות הספורט".
את ההערות ניתן לשלוח עד יום 14.5, באתר: https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?language=iw&tzkir=a093Y00001RFZmCQAX

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן