fbpx

לקראת שבת

פרשת “אמור”

השבת פרשת “אמור”. הפרשה מתחילה במילים: “אמור אל הכהנים בני אהרן, ואמרת אליהם…”. מדוע כפל הלשון ‘אמור – ואמרת’? מפרש רש”י: “להזהיר גדולים על הקטנים”

לקריאה »

פרשיות “אחרי – קדושים”

השבת פרשיות “אחרי – קדושים”מחוברות. בפרשיות אלו אנו מצווים בהרבה מצוות מעשיות, בפסוק נאמר: “ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

לקריאה »

פרשת “שמיני”

השבת פרשת “שמיני”. “ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל”. המשכן מוכן לגמרי, משה רבינו כבר מקריב קורבנות מזה שבוע ימים, אבל עדיין

לקריאה »

חול המועד פסח

שבת “חול המועד פסח”. בהגדה של פסח אנו אומרים: “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים”. ועל זה הציווי של

לקריאה »

פרשת “ויקרא”

השבת פרשת “ויקרא”. ספר ויקרא פותח בהקרבת קורבנות לה’ בבית המקדש: “דבר אל בני ישראל… אדם כי יקריב מכם קרבן לה’…” על פי הדקדוק העברי,

לקריאה »

פרשת “כי תשא”

השבת פרשת “כי תשא”. “כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה’ בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף…”. הוראה זו למשה

לקריאה »
דילוג לתוכן