מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה פנה במכתב לעיריית רחובות בנוגע לאחריות והבטחת בטיחות

פועל נפצע ממשטח בסמוך ליפאורה אילוס

ארז שרווינטר

בעלים, מנכ"ל ועיתונאי בקבוצת ניוז

במהלך שבוע שעבר פנה מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה במכתב לעיריית רחובות בתזכורת לאחריות ולחובה המוטלת עליה להבטחת בטיחות פעולות הבנייה המתבצעות בשטחן.

צריך לצין שרחובות לא הייתה לבד ועוד 250 רשויות זכו למכתב דומה לפי סעיף 236 (א) לפקודת העיריות:

"בעניין בניינים תעשה העיריה פעולות אלה: … תקבע אמצעי זהירות שיש לנקוט נגד תאונות בשעת הקמת בנינים, הריסתם, שינוים ותיקונם… תפקח על בנייתם ופעולתם של מעליות, פירי מעליות, מנופים ומסוקים בבניינים, תסדירם ותדאג לבדיקתם ככל שתראה צורך בה כדי להבטיח מפני תאונות בקשר אתם…".

עוד דורש המנהל כי יפעלו העיריות לאלתר על מנת לקבוע תנאי בטיחות שיעוגנו בהיתרי הבנייה, ובהמשך יפקחו על קיום אותם התנאים: "אנו מצפים כי תפעילו את יחידות הפיקוח על הבנייה לפקח על נושאי בטיחות הכוללים הצבת עגורני צריח והפעלתם, גידור אתרי בנייה ופעילות בנייה בסמיכות לקווי מתח", לשון המכתב.
דרישות הבטיחות שדורש המנהל כי יעוגנו בהיתרי הבנייה הינן:
א. דרישה להצבת שלט עם פרטי הקבלן המבצע ומנהל העבודה, כנדרש בתקנה 7 ב בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988
ב. דרישה להודעה על תחילת פעולות בנייה למפקח עבודה אזורי כנדרש בסעיף 192 של פקודת הבטיחות בעבודה התש"ל-1970 ולמינוי מנהל עבודה שיאושר על ידי מינהל הבטיחות.
ג. דרישה להכנת 'תוכנית ארגון בטיחותי', לפי תקנה 166 בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 או 'תוכנית ניהול בטיחות', כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 .
ד. דרישה כי האתר יהיה מגודר בצורה אפקטיבית במטרה למנוע כניסת לא מורשים.
ה. דרישה כי לא יופעל עגורן אלא אם בידי מבצע הבנייה תסקיר בדיקה בתוקף ובהתאם לנדרש בתקנה 86 בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966
ו. דרישה לעמידה בדרישות לעניין עבודה בקרבת קווי חשמל, בהתאם לתקנה 164 בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988

בצירוף למכתב נשלחו רשימת אתרי הבנייה המוכרים למינהל ורשימת העגרונים הפועלים בשטחי הרשות, שעבורם נדרשות פעולות הפיקוח מצד הרשות. בנוסף דרש המכתב מהרשויות לדווח ללא דיחוי על כל אתר בנייה פעיל בשטחן, שאינו מופיע ברשימה שצורפה, וכן על כל עגורן הפועל ללא תסקיר בדיקה או שאינו מופיע ברשימה המצורפת למכתב. זאת על מנת שיוכל המנהל לפעול לאכיפה בנוסף לפעולות אותן צריכה לנקוט הרשות המקומית למול ההפרות.
שר העבודה והרווחה חיים כץ: "שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות הוא כלי הכרחי לשמירה על חיי אדם ואני קורא לכל הרשויות להתגייס לנושא, להפעיל את סמכויותיהם בתחום הבטיחות ולחבור אלינו במאמצינו ליצירת הרתעה משמעותית בקרב היזמים".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *